,

آیا میتوان برای سفته همچون چک تامین خواسته درخواست کرد؟

/
آیا میتوان برای سفته همچون چک تامین خواسته درخواست کرد؟ آیا میت…
,

برای دادن چک ضمانت به کارفرما چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

/
برای دادن چک ضمانت به کارفرما چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ برای دادن …
,

چک سفید امضا چیست؟ آیا میتوان چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

/
چک سفید امضا چیست؟ آیا میتوان چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟ چک سفید …
,

اگر صادر کننده چک فوت کند تکلیف چیست؟

/
اگر صادر کننده چک فوت کند تکلیف چیست؟ اگر صادر کننده چک فوت کند تکلیف چیست…
,

این چک ها کیفری نیستند

/
این چک ها کیفری نیستند این چک ها کیفری نیستند _ چه چک‌هایی جنبه کیفر…
, ,

اگر هنگام عقد قرارداد کار مجبور به دادن سفته شدید حتما رسید بگیرید

اگر هنگام عقد قرارداد کار مجبور به دادن سفته شدید حتما رسید بگ…
,

بانکها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند

/
بانکها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دار…
,

چگونه و در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟

/
چگونه و در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟ چگونه و در چه م…
, ,

ثبت دعوای حقوقی و کیفری چک چگونه است؟

/
ثبت دعوای حقوقی و کیفری چک چگونه است؟ ثبت دعوای حقوقی و کیفری چک چگونه است…
,

مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل

/
مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل _ مسئول…