,

این چک ها کیفری نیستند

/
این چک ها کیفری نیستند این چک ها کیفری نیستند _ چه چک‌هایی جنبه کیفر…
, ,

اگر هنگام عقد قرارداد کار مجبور به دادن سفته شدید حتما رسید بگیرید

اگر هنگام عقد قرارداد کار مجبور به دادن سفته شدید حتما رسید بگ…
,

بانکها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند

/
بانکها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دار…
,

چگونه و در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟

/
چگونه و در چه مواردی می‌توان جلوی چک را بست؟ چگونه و در چه م…
, ,

ثبت دعوای حقوقی و کیفری چک چگونه است؟

/
ثبت دعوای حقوقی و کیفری چک چگونه است؟ ثبت دعوای حقوقی و کیفری چک چگونه است…
,

مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل

/
مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل _ مسئول…
, ,

نظریه مشورتی درخصوص اقامتگاه قانونی صادرکننده چک در دعاوی حقوقی

/
نظریه مشورتی درخصوص اقامتگاه قانونی صادرکننده چک در دعاوی حقوقی ن…
,

صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد بخاطر برگشت چک مجازات نمیشود

/
صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد بخاطر برگشت چک…
,

توزیع چک‌های صیاد از امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

/
توزیع چک‌های صیاد از امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ توزیع چک‌های صیاد از امروز…
,

چگونه میتوان دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داد؟

/
چگونه میتوان دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داد؟ شرایط ص…