,

تبعات قانونی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

/
تبعات قانونی تغییر کاربری اراضی بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربر…
, , ,

گواهی پایان­‌کار و نحوه دریافت آن توسط مالک

/
گواهی پایان­‌کار و نحوه دریافت آن گواهی پایان­‌کار و نحوه دریافت آن گو…
,

درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است؟

/
درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است؟ درخواست قلع و قم…
,

دعوای حقوقی تخلیه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

/
دعوای حقوقی تخلیه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟ دعوای حقوقی تخلیه …
,

مهلت سه ماهه به امور اراضی برای شناسایی ساختمان های غیر مجاز

/
مهلت سه ماهه به امور اراضی برای شناسایی ساختمان های غیر مجاز مهلت سه م…
, ,

ابطال سند رسمی ملک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟

/
ابطال سند رسمی ملک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟…
,

صاحبخانه پس از تخلیه ملک حق نگه داشتن ودیعه مستاجر را ندارد

/
صاحبخانه پس از تخلیه ملک حق نگه داشتن ودیعه مستاجر را ندارد صاحبخا…
,

اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد تکلیف چیست؟

/
اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد تکلیف چیست؟ اگر مستاجری ملک را تخ…
, ,

تعریف دعوای خلع ید چیست؟

/
تعریف دعوای خلع ید چیست؟ تعریف دعوای خلع ید چیست؟  _ خلع ید _ امرو…
,

اگر یکی از مالکان هزینه خدمات مشترک ساختمان را نپرداخت چه باید کرد؟

/
اگر یکی از مالکان هزینه خدمات مشترک ساختمان را نپرداخت چه باید ک…