,

مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی

/
مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی _ سند…
,

چه مقرراتی بر قرارداد اجاره حاکم است؟

/
چه مقرراتی بر قرارداد اجاره حاکم است؟ چه مقرراتی بر قرارداد اجاره حاکم اس…
, ,

هزینه برف رویی ساختمان بر عهده کدامیک از ساکنان است؟

/
هزینه برف رویی ساختمان بر عهده کدامیک از ساکنان است؟ هزینه برف رویی…
, ,

آیا میتوان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت؟

/
آیا میتوان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت؟ آیا میتوان ا…
,

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

/
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت…
,

تبعات قانونی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

/
تبعات قانونی تغییر کاربری اراضی بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربر…
, , ,

گواهی پایان­‌کار و نحوه دریافت آن توسط مالک

/
گواهی پایان­‌کار و نحوه دریافت آن گواهی پایان­‌کار و نحوه دریافت آن گو…
,

درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است؟

/
درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است؟ درخواست قلع و قم…
,

دعوای حقوقی تخلیه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

/
دعوای حقوقی تخلیه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟ دعوای حقوقی تخلیه …
,

مهلت سه ماهه به امور اراضی برای شناسایی ساختمان های غیر مجاز

/
مهلت سه ماهه به امور اراضی برای شناسایی ساختمان های غیر مجاز مهلت سه م…