مطالب توسط مهدی محمدزاده

ماده ۱۴۷ (تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی)

دستورالعمل جدید تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دستورالعمل جدید ۱۸ ماده‌ای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. به گزارش ایانا، در ابلاغیه احمدی نژاد به وزارت دادگستری آمده است: « قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و […]