نکاح
طلاققرابت
مهریهاسترداد جهیزیهنفقه
حضانت اجرت المثلنحله

حقوق خانواده

یکی از مهم‌ ترین بخش‌های حقوق مدني در ایران ( مهم‌ترین رشته  حقوق  خصوصي ) حقوق خانواده مي باشد كه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی مي باشد و بیشتر قواعد آن مربوط  به نظم عمومی  و اخلاق حسنه مي باشد. بنابراين  جنبه حقوقی صرف ندارد . حقوق خانواده ، مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم  بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن ( از جمله ، شوهر، زن ، فرزند ، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه  و نفقه همسر و اقارب ) مي باشد.

حقوق خانواده ، شاخه‌اى از حقوق مدنى مي باشد كه به مقررات و قواعد شكل‌گیرى ، تداوم و همچنين انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق ، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا  و نهاد خانواده و كاركردهاى این نهاد ( مانند حفظ و بقاى نسل ، تأمین نیازهاى عاطفى  و روانىِ اعضا  و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از كودكان ) ، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده ، و حقوق  و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر مشخص می‌شود.

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع مي باشد و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می گذارد و آداب زندگی  و اصول و رسوم اجتماعی را مي آموزد.

حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالب ترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد  بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

براي خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران تعریف ارائه  نشده است ؛ ولی با توجه به مقررات مختلف می توان برای آن یک  معنی عام و یک معنی خاص در نظر گرفت .

خانواده به معنی عام ، شامل  گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او مي باشد . به عبارت ديگر، گروهی که از هم ارث می برند . ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر مي باشد .

گاهی خانواده را به معنی گسترده تری به کار مي برند و تمام خویشان سببی را هم  داخل در آن مي دانند.

خانواده به معنی خاص ، یا خانواده هسته ای ، شامل زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها مي شود ،  که به طور معمول با يكديگر زندگی مي نمايند .

وکیل خانواده – وکالت امور خانواده

همانطور که از نظر انسانیت هر فردی صرف نظر از نژاد، رنگ و جنس، زبان، مذهب و ملیت عضو خانواده بزرگ بشریت است و حق دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامیده می شود، بهره مند شود خانواده نیز به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوق می باشد.