مصداق کالاهای مشابه و چگونگی حفظ نام تجاری

مصداق کالاهای مشابه :اگر شخصی دارنده علامت تجاری جهت خرید و فروش و بسته بندی و پخش رب گوجه فرنگی باشد، شخص دیگر نمی‌تواند همان علامت را در تولید، بسته بندی، آبلیمو و کنسانتره کردن استفاده کند. زیرا این محصولات مشابه هستند و منجر به گمراهی مصرف کنندگان می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان نشست نقد رای با موضوع «مصداق کالاهای مشابه» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:

رأی بدوی:

در خصوص دعوی آقایان م.م. و غ.ف. به وکالت از الف.الف به طرفیت ۱: اداره ثبت علائم تجاری ۲: آقای ی.ف. با وکالت آقای م.الف. مبنی بر ابطال ثبت علامت تجاری موضوع تصدیق ثبتی شماره ۱۶۲۸۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷ و ۱۵۴۹۸۲ مورخ ۵/۱/۸۸ و الزام خوانده ردیف اول به ثبت علامت تجاری آ. موضوع اظهارنامه ۱۸۸۱۱۱۶۶۴ جهت تولید خرید و فروش و بسته بندی و پخش و عرضه رب گوجه فرنگی در طبقات ۲۹ و ۳۵ و ۳۹ .

توضیح اینکه در خصوص الزام اداره خوانده به ثبت علامت تجاری آ. برای سایر محصولات موضوع اظهارنامه مذکور به جز رب گوجه فرنگی طی دادنامه شماره ۱۶۵۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته و حکم به نفع موکل صادر شده است.
دادگاه از توجه به توضیحات وکلای خواهان به شرح دادخواست و صورت‌جلسه دادرسی و توجهاً به ایرادات و مدافعات وکیل خوانده دوم اولاً در مورد ایراد امر مختومه با استناد به دادنامه صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر نظر به اینکه دعوی سابق ابطال تصدیق ثبتی ۱۴۵۶۶۳ موضوع علامت آ. بوده و متفاوت از دعوی حاضر است.

از طرفی دعوی الزام خوانده اول به ثبت علامت موضوع اظهارنامه ۱۸۸۱۱۱۶۶۴ فقط برای محصول رب گوجه فرنگی به لحاظ تعارض آن با حق قانونی خوانده دوم ناشی از ثبت علامت ذیل شماره ۱۶۲۸۱۳ که ابطال نگردیده در دعوی سابق هم تقاضای ابطال آن نشده بود مردود اعلام گردید.

با توجه به اینکه ابطال تصدیق ثبتی اخیر در دعوی حاضر به اعتبار سابقه استفاده مستمر درخواست شده لذا ایراد امر مختومه غیروارد و مردود اعلام می‌گردد اما در ماهیت نظر به اینکه از سوی وکیل خوانده درخواست اصول مستندات پیوست درخواست شده اما اصول آن‌ها از سوی وکلای خواهان ارائه نگردیده مستنداً به ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی آن قسمت از مستندات خواهان که مورد ایراد و انکار وکیل خوانده قرار گرفت از عداد دلایل خارج می‌گردد.

اما نظر به اینکه عمده دلیل خواهان محتویات پرونده ۹۰/۲۳۷ و دادنامه های صادره از این دادگاه به شماره ۷۸۶ مورخ ۲۰/۹/۹۰ و ۲۶۹ مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ و نیز دادنامه قطعی ۱۶۵۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان است که به‌موجب آن با احراز سبق استفاده مستمر خواهان از علامت آ. مالکیت مقدم خواهان تثبیت و بر این اساس حکم به ابطال علامت خوانده موضوع تصدیق ثبتی ۱۴۵۶۶۳ صادر گردیده است.

مع الوصف دادگاه با اتکاء به دادنامه های صادره قطعی مذکور دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده مستنداً به بندهای الف و ز ماده ۳۲ و ۴۰ و ۴۱ از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت موضوع گواهی نامه های ۱۶۲۸۱۳ و ۱۵۴۹۸۲ متعلق به خوانده دوم و الزام خوانده اول به ثبت علامت موضوع اظهارنامه خواهان جهت تولید و خرید و فروش و بسته بندی و نیز عرضه رب گوجه فرنگی در طبقات ۲۹ و ۳۵ و ۳۹ صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت الف.الف با وکالت آقایان م.م. و غ.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۴۷ -۱۱/۱۲/۹۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد.

بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال ثبت علامت تجاری کلمه آ. به فارسی موضوع تصدیق ثبتی شماره ۱۶۲۸۱۳-۲۱/۱۰/۸۷ و ۱۵۴۹۸۲-۱۵/۱/۸۸ و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت علامت تجاری آ. موضوع اظهارنامه شماره ۱۸۸۱۱۱۶۶۴ جهت تولید، خرید و فروش، بسته بندی، پخش و عرضه رب گوجه فرنگی در طبقات ۲۹، ۳۵ و ۳۹ با اتکاء به دادنامه های سابق الصدور آن دادگاه و نیز دادنامه قطعی شماره ۱۶۵۶-۳۰/۱۱/۹۱ این دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته، حکم بر محکومیت خواندگان به شرح خواسته صادر شده است.

اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده اولاً- در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به ابطال تصدیق ثبتی شماره ۱۶۲۸۱۳-۲۱/۱۰/۸۷، نظر به اینکه در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده و نظر به اینکه علامت تجاری «آ.» جهت محصول رب گوجه فرنگی قبلاً در مالکیت شرکت مواد غذایی الف. بوده و مستمراً از علامت مذکور استفاده می‌کرده و متعاقباً کارخانه آن شرکت به تجدیدنظرخوانده واگذار شده و از آن پس اتحادیه مذکور مبادرت به تولید رب گوجه فرنگی با علامت تجاری «آ.» کرده است.

نظر به اینکه علامت تجاری آ. در تاریخ ۷/۲/۸۳ از سوی تجدیدنظرخواه جهت تولید، بسته بندی آبلیمو و کنستانتره در طبقات ۲۹ و ۳۲ درخواست ثبت شده که در تاریخ ۱۴/۵/۸۳ علامت مذکور به نام آن اتحادیه ثبت شده و ثبت مؤخر علامت مذکور با توجه به مشابه بودن محصولات و اینکه در یک سبد کالا قرار می‌گیرند اشتباه مصرف کنندگان عادی را در تشخیص تولید کنندگان آن‌ها در پی خواهد داشت در نتیجه تصدیق ثبتی مبحوث عنه به لحاظ مغایرت با حق مکتسب و مقدم تجدیدنظرخوانده قابل حمایت نمی‌باشد.

بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش تأیید و استوار می‌گردد.

ثانیاً- تجدیدنظرخواهی معترض نسبت به قسمت دیگر دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به ابطال تصدیق ثبتی شماره ۱۵۴۹۸۲-۵/۱/۸۸ که موضوع آن علامت تجاری «کلمه آ. به فارسی» جهت توزیع و خرید و فروش و بسته بندی و عرضه زعفران در طبقات ۳۵-۳۹ می‌باشد وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه معترض‌عنه مخدوش و غیر قابل تأیید است.

زیرا با توجه به تفاوت محصول موضوع تصدیق ثبتی مبحوث عنه (زعفران) با محصولات تولیدی تجدیدنظرخوانده احتمال اشتباه مصرف کنندگان عادی منتفی است فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، این بخش از دادنامه بدوی که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض، به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم به بطلان دعوی ابطال تصدیق ثبتی شماره ۱۵۴۹۸۲-۵/۱/۸۸ صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *