ضمانت اجرای عدم تمدید اعتبار ثبت علامت چیست؟

ضمانت اجرای عدم تمدید اعتبار ثبت علامت چیست؟به نقل از خبرگزاری میزان- در صورت عدم تمدید اعتبار علامت، پس از انقضای آن، شخص فاقد حق در خصوص علامت مزبور است و دعوی وی برای ابطال علامت مشابه پذیرفته نمی‌شود.

ضمانت اجرای عدم تمدید اعتبار ثبت علامت در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:
رأی بدوی:

آقای ر.ب. به وکالت از شرکت خ. به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی با ادعای ثبت مقدم علامت تجاری کلمه ه. به فارسی طی شماره ۹۴۲۰۰ مورخ ۲۷/۳/۸۰ جهت تولید روغن موتور و ضدیخ در طبقه ۱ و سابقه استفاده مستمر از آن دادخواستی به خواسته ابطال ثبت علامت کلمه ه. به شماره ثبتی ۱۳۰۵۱۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۴ و الزام به ثبت اظهارنامه شماره ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۱۰۰۹۷۵۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ به طرفیت ۱٫ شرکت روغن موتور د. ۲٫ اداره ثبت علائم تجاری تقدیم کرده است.

دادگاه با توجه به مستندات ابرازی و گزارش ثبتی خوانده دوم نظر به اینکه علامت مذکور ابتدا به نام خواهان ثبت شده و هر چند که در سال ۱۳۹۰ به لحاظ عدم تمدید اعتبار خود را از دست داده اما نامبرده کماکان از علامت استفاده کرده و مدارک ابرازی از جمله صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران دلالت بر این امر می‌کند.

از طرفی علامت خوانده در سال ۱۳۸۴ و در زمان اعتبار علامت خواهان برای همان کالای ثبت شده که به لحاظ تعارض با حقوق مقدم و مکتسبه خواهان غیرقابل ثبت بوده است و تداوم استفاده از آن با توجه به استفاده مستمر خواهان باعث وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدأ تولید کالا و خدمات خواهد شد.

نظر به اینکه مدیرعامل شرکت خوانده مدافعاتی به عمل آورده که مؤثر در مقام نمی‌باشد لذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به بندهای الف و ه و ز ماده ۳۲ و ۴۰ و ۴۱ و ۶۰ از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و الزام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت خ. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره ۴۲ -۲۷/۱/۹۳ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به ابطال ثبت علامت «ه.۸۸» به شماره ثبت ۱۳۰۵۱۹ -۲۴/۱۲/۱۳۸۴ و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت اظهارنامه شماره ۱۳۹۲۵۰۱۴۰۰۰۱۰۰۹۷۵۴ مورخ۲۳/۴/۹۲ برای علامت «ه.» صادر شده وارد است
اولاً: تجدیدنظرخوانده در فرجه شش ماهه قانونی و نیز ارفاقی برای تمدید علامت پس از انقضاء اعتبار ثبت علامت در تاریخ ۲۶/۱/۹۰ اقدامی به عمل نیاورده است و از این بابت فاقد حقی نسبت به علامت موضوع دعوی است.

ثانیاً: با عنایت به سابقه استفاده تجدیدنظرخواه از تاریخ ثبت علامت در سال ۸۴ تاکنون به مدت قریب نه سال و ادامه استفاده ایشان به دلالت اعتبار ثبت علامت موصوف و اینکه تجدیدنظرخوانده ظرف پنج سال از تاریخ ثبت علامت به نام شرکت در زمان اعتبار ثبت علامت و یا به اعتبار سابقه استفاده اقدامی در خصوص ابطال علامت تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده فلذا در تضاد حق استفاده طرفین با وجود مراتب فوق‌الذکر حق تقدم با تجدیدنظرخواه است که علامت ایشان از حمایت قانون پس از انقضاء مدت علامت تجدیدنظرخوانده و عدم تمدید آن برخوردار می‌باشد.

بر این اساس دادگاه به استناد مواد ۴۰ و ۶۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۳۵۹ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *