موسسه حقوقی محمدزاده در یک نگاه

پیچیده شدن روابط اجتماعی در دنیای امروز به فرصت‌طلبان این امکان را داده تا با استفاده از پیچ‌و‌خم‌ زندگـی ماشینـی و کمبود آگاهی های حقوقی مردم راههایــــی برای تعرض به حقوق قانونی افراد پیدا کنند. در این میان امید اصلی مردم ، حقوقدانها به ویژه وکلا هستند.

حقوقدانها به ویژه وکلا بخشی از جامعه هستند که وظیفه اصــلی آنان حمایت از حقوق قانونی مردم است.

حقوقــدان‌ها به عنوان نیرویــی کـار‌آمد نقش مؤثری در تـــــامیــن آرامش و راحــــتی مردم ،پیشرفت و همه گیر شدن عدالت و در نتیجه سعــادت واقعی و پایدار مردم دارند و به همین دلیل خدمات حقوقـی به یکی از لــو‌ازم ضروری زندگی تبدیل شده است به نحوی که هیچ فرد ، سازمان ، شرکــت یـا فعال اقتصادی و تجاری را نمی توان یافــت که در جــریان فعالیت خود به نحوی از خدمات حقوقی بهره نگیرد.

مدیر موسسه

مهدی محمدزاده

مهدی محمدزاده

مدیریت موسسه

کارشناس ارشد ثبت اسناد واملاک از دانشگاه تهران

مشاوران

امیر محمدزاده

امیر محمدزاده

مشاور موسسه

وکیل پایه یک دادگستری
سی سال سابقه کار حقوقی و مشاوره

زینب محمدزاده

زینب محمدزاده

مشاور موسسه

دکتری فقه و حقوق از دانشگاه تهران
مدرس حوزه و دانشگاه
مشاور در امور خانواده

محمدحسین محمدزاده

محمدحسین محمدزاده

مشاور موسسه

کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
مشاور در امور جزایی

رسول محمدزاده

رسول محمدزاده

مشاور موسسه

دکتری علوم قرآنی و احادیث
مشاور در امور فقهی
مدرس دانشگاه